top of page

Algemene voorwaarden

Huidstudio Bliss te Schoonhoven

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen
Huidstudio Bliss en een cliënt waarop Huidstudio Bliss deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard.


2. Inspanningen Huidstudio Bliss
1. De schoonheidsspecialiste van Huidstudio Bliss zal de behandelingen naar beste inzicht en
vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een
goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
3. De schoonheidsspecialiste van Huidstudio Bliss is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens.


3. Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Huidstudio Bliss melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Huidstudio Bliss het gehele
bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag
de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele
bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Huidstudio Bliss moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.


4. Privacy
1. Huidstudio Bliss neemt de persoonlijke gegevens van de consument op in een
geautomatiseerd systeem.
2. Huidstudio Bliss zal gegevens van de consument niet verkopen of verhuren aan derden zonder
schriftelijke toestemming van de consument.


5. Betaling
1. Huidstudio Bliss vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in
de salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 9 of 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de
voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en
eventuele producten contant op per pin te voldoen.
5. Bij een tussentijdse beëindiging van een abonnement of kuur heeft de consument geen
recht op teruggave van een bedrag van de niet genoten behandelingen.


6. Aansprakelijkheid
1. Huidstudio Bliss is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de
schoonheidsspecialiste van Huidstudio Bliss is uitgegaan van door de cliënt verstrekte
onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,
werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Huidstudio Bliss is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke
eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.


7. Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo
spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk
gemeld worden aan de eigenaar van Huidstudio Bliss.
2. Huidstudio Bliss moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Huidstudio Bliss de behandeling
opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar
zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Huidstudio Bliss het aankoopbedrag
van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Indien Huidstudio Bliss en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de
klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


8. Garantie
1. Huidstudio Bliss geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en
producten.
2. Deze garantie vervalt indien, indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het
resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of
producten;
• De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde
producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft
opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft
gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


9. Beschadiging en/of diefstal
1. Huidstudio Bliss heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de
cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Huidstudio Bliss meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft
de schoonheidsspecialiste van Huidstudio Bliss het recht de cliënt de toegang tot de salon
te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Huidstudio Bliss wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van
schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.


11. Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Huidstudio Bliss en de cliënt is het Nederlandse recht van
toepassing.
2. De algemene voorwaarden kunt u inzien op de website van Huidstudio Bliss.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


12. Geheimhouding
1. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een
rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan
derden te verstrekken.

bottom of page